Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene Voorwaarden en AVG Wetgeving

Betalingsvoorwaarden en condities:

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

Annuleren of wijzigingen kan via 06- 34980619 of per e-mail :[email protected], of via de WhatsApp.

Indien u betaling wenst d.m.v. facturering dan wordt het factuurbedrag verhoogd met € 2,50 administratiekosten en dient de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Bij een niet tijdige betaling wordt er een eerste herinneringsnota verstuurd. Als er na een tweede herinnering nog niet tot betaling wordt overgegaan, zal de afhandeling van de factuur in handen worden gegeven van een incassobureau.

Ik probeer op tijd te werken. Indien u 10 minuten of langer verlaat bent, wordt de behandeling ingekort zodat een volgende zorgvrager niet onnodig langer hoeft te wachten.

De zorgvrager voorziet de voetzorgverlener Medivoet Sneek vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de voetzorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de zorgvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De zorgvrager geeft medische veranderingen door aan pedicure, bijvoorbeeld chemotherapie of diabetes.

Medivoet Sneek neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Medivoet Sneek behandelt de vertrouwelijke gegevens van de zorgvrager volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Medivoet Sneek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de zorgvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Medivoet Sneekj is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de zorgvrager heeft meegenomen naar de praktijk.

Medivoet Sneek geeft 7 dagen kwaliteitsgarantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

* De zorgvrager de adviezen niet heeft opgevolgd.

* De zorgvrager de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.

* De zorgvrager de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

Indien een zorgvrager een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medivoet Sneek.

Medivoet Sneek dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medivoet Sneek behandelende voetzorgverlener, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Indien Medivoet Sneek en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de zorgvrager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

AVG Wetgeving:

Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het verplicht dat Medivoet Sneek beschikt over de toestemming om persoonlijke gegevens van zorgconsumenten/patiënten op te slaan, te bewerken en indien nodig te delen met derden.

De gegevens worden door de zorgconsument/patiënt zelf verstrekt. Ook kan de huisarts of behandelend podotherapeut de verstrekker van deze gegevens zijn.

Voor de veilige omgeving draagt Medivoet Sneek de verantwoordelijkheid.

Ook kunnen met uw toestemming gegevens worden doorgegeven aan uw huisarts, uw specialist en/of mijn behandelende podotherapeut.

U geef toestemming onder de volgende voorwaarden:

  • alle door mij, mijn huisarts, mijn specialist of mijn podotherapeut, verstrekte gegevens mogen door Medivoet Sneek worden opgeslagen, verwerkt omdat deze gegevens betrekking kunnen hebben op een goede multidisciplinaire zorgverlening.
  • dat de door mij, mijn huisarts, mijn specialist of mijn podotherapeut verstrekte gegevens op een veilige manier worden opgeslagen ter bescherming van mijn privacy
  • alle opgeslagen gegevens m.b.t. de behandeling van mijn voeten (onderbenen) mogen met huisarts, specialist of podotherapeut worden gedeeld zolang vast te stelen is dat dit belangrijk is voor mijn gezondheid en multidiciplinaire behandeling van mijn voeten
  • dat Medivoet Sneek alles in het werk zal stellen om mijn pers0onlijke gegevens te beschermen tegen hacken, inbraak, verlies van gegevensdrager of brand.
  • ik te allen tijde deze toestemming kan ontbinden. Medivoet Sneek zal dan zorgdragen voor een snelle verwijdering/anonimiseren van mijn persoonsgegevens. Dit moet binnen 7 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke intrekking geschieden.

Maakt u een afspraak bij Medivoet Sneek, dan gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de AVG wetgeving.